Innowacje i Projekty

Od października 2019r. nasza placówka uczestniczy w Ogólnopolskim projekcie matematyczno-przyrodniczym „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”.

Las, dwa, trzy –-matematyczne przygody wśród przyrody” Ogólnopolski Projekt Matematyczno – Przyrodniczy:

 1. Wstęp

Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Patronat nad projektem objęli:
 • Polski Instytut Przedszkoli Leśnych
 • Bliżej Przedszkola

Do stworzenia tego projektu zainspirowały mnie książki Richarda Louv’a „Ostatnie dziecko lasu” oraz „Witamina N”, w których autor porusza bardzo ważny temat deficytu natury, ponadto własne przemyślenia i obserwacje nad dzieciństwem moich wychowanków, którzy większość każdego swojego dnia spędzają w zamkniętych pomieszczeniach przedszkolnych, a także fascynacja pedagogiką przedszkoli leśnych. Te ostanie, są wg mnie, odpowiedzią na wyzwania i problemy współczesnego dzieciństwa, na które negatywnie wpływa dynamiczny rozwój cywilizacji. Jako przedszkole systemowe, zlokalizowane w centrum betonowej Łodzi, mamy ograniczoną możliwość przebywania na łonie natury (zwłaszcza tej dzikiej) taką ilość czasu, jaką bym sobie życzyła, a potrzeba ruchu u dzieci jest silna i oczywista. Niestety nie powiększymy sal przedszkolnych, nie mamy też wystarczających funduszy na ich metamorfozy, by były, jak najbardziej naturalne, by nie krzyczały kolorami, by wyposażone były w zabawki z naturalnych materiałów, a nie tonęły w plastiku, nie zmniejszymy też liczebności dzieci w grupie. Dlatego postanowiłam zrobić krok ku nowemu i zamarzyłam, aby „nauka poszła w las” – dosłownie. Las (niech będzie on rozumiany jako synonim szeroko rozumianej przyrody) daje oddech, swobodę, pracują wszystkie zmysły, poziom hałasu spada, stanowi także świetne miejsce do zabawy i gier w różnych wymiarach, także matematycznym. W terenie nikogo nie dziwi brak potrzeby posiadania plastikowych zabawek, czy wymyślnych pomocy dydaktycznych. Las, ogród, polana, park, łąka dostarczają „zabawek” i „pomocy” aż nadto, a kompetencje matematyczne i kreatywność mogą rozwijać się przez zabawę naturalnymi materiałami: kasztanami, piaskiem, kamieniami, mchem, szyszkami, gałęziami, kijkami, liśćmi itd.

Uczenie się matematyki w przedszkolu związane jest ściśle z działalnością dziecka. U dzieci w wieku przedszkolnym charakterystyczne jest myślenie sensoryczno-motoryczne, dlatego nie ma lepszego miejsca na naukę matematyki, jak outdoor, jak otaczająca nas przyroda i możliwości, które dają. A dają wszystko, czego potrzeba, by kształcić pojęcia matematyczne i nie tylko: możliwość ruchu, możliwość bezpośredniego doświadczania, możliwość manipulowania i przede wszystkim dostarczają nienachalnych bodźców do rozwijania logicznego myślenia i kreatywności. Jeśli cenisz sobie w pracy kontakt z naturą, jeśli chcesz spróbować uczyć inaczej, zapraszam Cię do realizacji projektu „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” i mam nadzieję, że tym małym krokiem przyczynimy się do zapobiegania deficytowi natury, który dotyka współczesne dzieci i jednocześnie pokażemy, że kompetencje matematyczne można nabywać w zgodzie z rytmem natury.

Cele ogólne:

 • promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,
 • nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,
 • postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie samodzielności i kreatywności,
 • zdobywanie kompetencji matematycznych poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami,
 • kształtowanie świadomości swojego ciała oraz orientowanie się na kartce papieru i w przestrzeni,
 • wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania kompetencji matematycznych,
 • stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy blisko natury (uczenie w terenie),
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie figur geometrycznych, nazw miesięcy i pór roku,
 • dostrzeganie zależności między przyczyną a skutkiem,
 • poznawanie rymowanek, wyliczanek, piosenek matematycznych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

Autor:

Karolina Urbaniak, nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi

Więcej informacji na stronie: https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-6054,quotlas-dwa-trzy-matematyczne-przygody-wsrod-przyrodyquot-projekt-edukacyjny

 

16 kwietnia grupa III „Żabki” wraz z panią Beatą prowadziła zajęcia w ramach projektu „Freobel i Freinetl”. Zajęcia odbyły się w ogrodzie przedszkolnym. Scenariusz zajęć w przedszkolu metodą F. Froebla
Temat: Hiacyntowa przygoda.
Celem zajęć było:
• rozwijanie wyobraźni oraz twórczej aktywności dziecka; zapoznanie dzieci z gatunkami kwiatów wiosennych i ich budową; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie aktywności poznawczej dziecka; utrwalenie nazw kolorów.
Przebieg zajęć:
Nauczycielka przywitała się z dziećmi w przedszkolnym ogrodzie zabawą taneczną przy piosence ”Wiosna tuż, tuż”. Następnie „ Wiosna rozwija kwiaty”–zabawa ruchowa z wykorzystaniem kolorowych chustek. Dzieci wysłuchały wiersza „Wiosenne kwiaty” Anny Łady-Grodzickiej po którym nastąpiła rozmowa kierowana o wiosennych kwiatach.
Następnie nastąpiło losowanie osób do poszczególnych grup. Praca w grupach: grupa darów–układanie hiacynta z darów 7,8,9,10; grupa badawcza–poznawanie za pomocą zmysłów właściwości fizycznych cebuli i kwiatu hiacynta, obserwacje pod lupą; grupa twórcza–„Wiosenne kwiatki”–wyklejania kwiatu hiacynta kulkami z bibuły; grupa gospodarcza–sadzenie cebuli hiacynta i innych wiosennych kwiatów w ziemi; Porządkowanie stanowisk pracy.

27 marca grupa „Słoneczek” wraz z panią Anetą prowadziła zajęcia dla wolskich nauczycieli
„Podróż z zabawami matematycznymi”
z wykorzystaniem technik C. Freineta.

Zajęcia odbywały się w przedszkolnym ogrodzie.

Celem zajęcia było kształtowanie procesów poznawczych, doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dzieciom zakresie
i poszerzanie tego zakresu.

Pogoda dopisała, dzieci spisały się cudownie.

PROJEKT „Froebel & Freinet 
Autor: Beata Redos i Monika Wiśniewska
Koordynator Renata Stawczyk-Mizińska, Dyrektor przedszkola

CELE GŁÓWNE :
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Wiek uczestników potencjalnego partnera projektu? 4-5
Ilu uczniów będzie w sumie uczestniczyć w tym projekcie? 24

Obszary tematyczne

W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji, kiedy dla dzieci jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania czasu jest obcowanie z komputerem, tabletem, telefonem komórkowym czy telewizją nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem poszukiwania rozwiązań metodycznych, które
z jednej strony zaspokoją naturalne potrzeby oraz zainteresowania wychowanków, z drugiej zaś będą na tyle atrakcyjne, by móc konkurować z kolorowym światem obrazów i bodźców dostarczanych przez współczesne media.
Wśród wielu propozycji metodycznych znalazła się koncepcja pedagogiczna odnosząca się do założeń niemieckiego pedagoga Friedricha Froebla, której ponadczasowość ukazała dr Barbara Bilewicz – Kuźnia w swoim programie wychowania przedszkolnego pt.: „Dar zabawy”. Autorka programu przywraca właściwą wartość
i miejsce w procesie wychowania przedszkolnego podstawowej formie aktywności dziecięcej, czyli zabawie oraz podaje propozycje stworzenia nowej przestrzeni edukacyjnej dla dzieci.
Wiek przedszkolny jest zasadniczym okresem rozwoju zabawy. Na tym etapie ujawniają się takie cechy jak: wchodzenie w role, udawanie, gry wyobraźni i tworzenie rekwizytów. Zdaniem F. Froebla zabawa nie jest pustą rozrywką, ma ona doniosły sens oraz głębokie znaczenie, ponieważ w zabawie rozwija się i przejawia cały człowiek
w swych najsubtelniejszych zadatkach, w swym wewnętrznym poczuciu.
Jednym z wielu haseł C. Freineta mówi: kształtować ludzi zamiast fabrykować uczniów, uczyć i wychować tylko przez działanie C. Freinet wskazał takie kategorie,
jak twórczość, ekspresja, odczuwanie, przeżywanie, rozumienie, sens
i odpowiedzialność, oraz próbował nadać im statut wartości uniwersalnych.
Narzędzia, których użyjesz
Dary Froebla , swobodna ekspresję na różnych poziomach:
– słowną- swobodne teksty;
– plastyczną- swobodne rysunki, obrazki, collage;
– ruchową- pantomima, taniec, teatr, teatr cieni, teatr postaci;
– muzyczną- swobodne eksperymenty z dźwiękiem, twórcze obcowanie z muzyka,
samodzielnie ułożone piosenki;
– dyskusje i debaty na samodzielnie wybrane tematy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• rozwijanie zdolności porozumiewania się za pomocą mowy i znaków w języku ojczystym,
• rozwijanie języka pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i słownikowym, doskonalenie mowy wiązanej,
• kształcenie twórczej ekspresji werbalnej,
• rozwijanie procesów poznawczych: zdolności porównywania, porządkowania, abstrahowania
i uogólniania, pamięci w działaniu praktycznym
i umyśle
• kształtowanie pojęć matematycznych ( figur geometrycznych, zbiory, liczby naturalnej, długości, objętości, czasu, ciężaru)
• rozwijanie myślenia operacyjnego,
• zaspokajanie potrzeb poznawczych u dziecka, rozbudzanie dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wyobraźni,
• wdrażanie do prowadzenia ukierunkowanej obserwacji,
• tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, działanie,
• wspieranie rozwoju wyobraźni i myślenia twórczego,
•stwarzanie warunków do przejawiania zaangażowania w zabawie i zadaniach
•rozbudzanie ekspresji twórczej w sferze werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej
i twórczej,
•zachęcanie do poznawania samego siebie
( mocnych i słabych stron),
•kształtowanie umiejętności współpracy i zgodnego współdziałania w grupie,
•rozwijanie umiejętności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi,
•rozwijanie postawy opiekuńczej wobec wszystkiego co wymaga pomocy człowieka,
•rozwijanie postawy przywiązania do tradycji rodzinnych i narodowych,
• rozwijanie motoryki dużej i małej.
Przebieg projektu
Nawiązanie kontaktu z przedszkolami partnerskimi. Na wstępie są to dwa Przedszkola: 124 i 62 w Warszawie
Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego działania.
Projektem zostaną objęte dzieci w wieku 4- 5 lat z grupy III Żabki z Przedszkola nr 124 w Warszawie oraz dzieci z gr. III Jeżyki Z Przedszkola nr 62.
Czynności podejmowane przez dzieci w przedszkolu obejmą : zabawę swobodną w sali
i w plenerze, zabawę kierowaną o charakterze dydaktycznym z wykorzystaniem darów natury
i innych środków dydaktycznych, działania badawcze, zajęcia dydaktyczne realizowane pod postacią zajęć w Porannym kole, i Aktywności zabawowo – zadaniowej w grupach, twórcze prace ręczne, prace ogrodowe i kuchenne, aktywność na powietrzu, czynności organizacyjne i rekreacyjno – zdrowotne, wycieczki oraz wyjścia terenowe. Wszystkim tym działaniom towarzyszy recytowanie wierszyków, śpiew, prowadzenie rozmów i aktywność ruchowa; fiszka: przewodnia, poszukująca, inspirująco- poszukująca’ problemowa; swobodny tekst; doświadczenia poszukujące; korespondencja między przedszkolna; gazetka grupy; księga życia grupy; sprawności (dyplomy); rodzice w grupie freinetowskiej- zachęcanie rodziców do czynnego udziału w życiu grupy.

Zajęcia odbywać się będą cztery razy w tygodniu .Do wprowadzenia projektu zastosowane będą metody poszukujące i praktyczne, wyzwalające inwencję twórczą, stwarzające właściwe warunki do rozwoju.

Obejmować one będą metody i formy pracy oparte na :
pokazie; obserwacji
działaniach własnych dzieci
samodzielnych doświadczeń
rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu
spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka
różnorodnych zabawach
Zakupione zostały materiały i pomoce potrzebne do wprowadzania projektu.

Drodzy Rodzice  dzieci z grupy V

Od listopada 2018r. chcemy wprowadzić w grupie Biedroneczek  program promocji zdrowia  „Przyjaciele Zippiego”.

Na co dzień poświęcamy wiele uwagi zdrowiu fizycznemu dzieci czasem zapominając o ich zdrowiu emocjonalnym i dobrym samopoczuciu. Zdrowie emocjonalne jest istotne dla naszego szczęścia i tego, jak radzimy sobie w życiu. Nawet bardzo małe dzieci mogą nauczyć się alternatywnych sposobów postępowania, aby udoskonalić swoje relacje z innymi ludźmi i lepiej radzić sobie z trudnościami.

Program  „Przyjaciele Zippiego” stworzony został specjalnie po to, aby pomagać dzieciom rozwijać powyższe umiejętności na terenie przedszkola.

Czym jest Program Przyjaciele Zippiego?

Przyjaciele Zippiego to program dla małych dzieci z różnymi możliwościami i zdolnościami. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Składa się z 24 spotkań. Nauczyciele waszych dzieci zostali specjalnie przeszkoleni, aby prowadzić zajęcia.

Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadania. Wiele usłyszycie o bohaterze  o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz podejmowanie nowych wyzwań.

Program uczy dzieci:

 • Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
 • Jak słuchać uważnie
 • Jak prosić o pomoc
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
 • Jak mówić przepraszam
 • Jak radzić sobie z przemocą i krzywdzeniem
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią
 • Jak adoptować się do nowych sytuacji
 • Jak pomagać innym.

W programie Przyjaciele Zippiego nie będziemy mówić dzieciom, co mają robić. Zamiast tego , będziemy zachęcać dzieci do zastanawiania się nad sytuacją i do wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci będą ćwiczyły dobieranie rozwiązań , które nie tylko pomogą im, ale również uwzględnią dobro innych.

Więcej o programie mogą się Państwo dowiedzieć na stronie internetowej:

www.pozytywnaedukacja.pl

(materiał został zaczerpnięty  z Przewodnika dla rodziców)

Naucz. realizujący Program

Anna Korzeniewska

Sławomir Janicki            

 

„EKSPRESJA – FREINET W WARSZAWIE”

Projekt „EKSPRESJA – FREINET W WARSZAWIE”

 innowacji pedagogicznej i edukacji kulturalnej realizowany w przedszkolu nr 124 w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

 ,,Pozwólmy dzieciom doświadczać po omacku, 
wydłużać swoje korzenie, eksperymentować 
i drążyć, dowiadywać się i porównywać, (…) 
pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkrywcze
-czasem trudne- ale pozwalające znaleźć
taki pokarm, jaki będzie dla niego pożyteczny.”

C. Freinet

  „ Ekspresja- Freinet w Warszawie .”to projekt, którego celem jest polisensoryczne poznawanie świata. Umożliwiając dzieciom wielopłaszczyznowy rozwój ,oddziałując na wszystkie zmysły poprzez :  doświadczanie poszukujące, eksperymentowanie, badanie , swobodną ekspresję, bycie twórcą ,empatie  tworzymy warunki do poznawania świata, tak ważnego elementu dla prawidłowego rozwoju małych dzieci. Dzięki wdrożeniu niniejszej innowacji zamierzamy pokazać społeczności lokalnej oraz warszawskim placówkom  od lat realizowane w naszym przedszkolu założenia pedagogiki Celestyna Freineta .

Działania projektu mają na celu nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i warszawskimi placówkami ,zachęcanie do współrealizacji projektu i zaangażowania w poszczególne działania .

Roczny projekt jest rozbudowany na różne obszary działań tzw. strefy, które z większym zaangażowaniem będą realizowane w poszczególnych grupach, jednakże uczestniczyć w nich będą wszystkie grupy przedszkolne a obszarem łączącym wszystkie strefy działań będzie strefaKopalnia sensorycznych wrażeń – FASCYNACJA, RADOŚĆ,  EMPATIA, INWENCJA, NATURA, EKSPERYMEN, TWÓRCZOŚĆ. W strefie łączącej wszystkie obszary zamierzamy skupić się na edukacji kulturalnej poprzez sztukę wykorzystując  arteterapię jako sposób do komunikacji, dialogu, ekspresji i samorozwoju.

Projekt jest otwarty i ruchomy wszelkie zmiany dołączone będą w formie aneksu.

Opiekunem i koordynatorem projektu jest Dyrektor Przedszkola nr 124 – Renata Stawczyk-Mizińska .

Rada pedagogiczna realizuje projekt jako rozwinięcie rocznego programu pedagogicznego.

Adresatami projektu  są dzieci  w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do naszego przedszkola, rodzice, środowisko lokalne, warszawskie placówki chcące współtworzyć nasz projekt.

 Realizacja treści projektu wymaga współpracy z instytucjami i osobami działającymi na terenie Warszawy.

Są to:

1.Rodzice;

2.Urząd Dzielnicy Wola Miasta st. Warszawa

3.Monika Stopczyńska – arteterapeutka, autorka, współautorka,

 realizatorka  i współrealizatorka wielu projektów edukacji kulturalnej realizowanych w placówkach oświatowych i przestrzeni publicznej.

4.Fundacja Fabryka Przemian

 1. inne instytucje działające a terenie m. st. Warszawy m. in.: biblioteka, teatr, muzeum, Ogród Botaniczny ,dom kultury, klub sportowy, piekarnia lub restauracja czy bar, sponsorzy

Cele główne :

 – Działania w przestrzeni publicznej i środowisku lokalnym ukazujące pedagogikę  Celestyna Freineta jako źródło inspiracji twórczej i edukacji

– rozwijanie świadomości kulturalnej poprzez połączenie pedagogiki Freineta z arteterapią w twórczym działaniu -edukacja kulturalna

– współdziałanie z warszawskimi placówkami wykorzystując techniki Freineta: swobodna ekspresja jako droga do twórczego działania, korespondencja między przedszkolna jako forma rozwoju pedagogów, wymiany doświadczeń i informacji.

– wykorzystanie technik Freineta do podejmowania działań umożliwiających dzieciom ich wszechstronny rozwój

-stwarzanie warunków do polisensorycznego odkrywania świata poprzez różnorodne formy ekspresji artystycznej i edukacyjnej

– wyzwalanie zainteresowań, pielęgnowanie zamiłowań i uzdolnień oraz zdobywanie umiejętności samokształcenia;

– aktywizowanie rodziców do czynnego udziału w projekcie.

– kreowanie wizerunku Freinetowskiego  innowacyjnego przedszkola, otwartego na środowisko lokalne i przestrzeń publiczną, przedszkola przyjaznego i twórczego.

 

Obszary działań projektowych:

 

Strefa sportowa

„Młody karateka

Autorka i realizatorka – Aneta Kurowska

 

Strefa  dwa w jednym

Innowacja koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla „Dar Zabawy” i Techniki Celestyna Freineta

Autorki i realizatorki –  Monika Wiśniewska, Beata  Redos

 

Strefa przyrodnicza

„Przyroda w czterech porach roku”

Autorka i realizatorka -Patrycja Buba, Katarzyna Kowarska

 

Strefa kulinarna

„Pysznie, zdrowo, kolorowo”

Autorka i realizatorka – Ania Korzeniewska

 

Strefa językowa

„Język angielski naszym oknem na świat”

Autor i realizator – Sławek Janicki

 

Strefa łącząca wszystkie strefy

Kopalnia sensorycznych wrażeń- FASCYNACJA, RADOŚĆ,  EMPATIA, INWENCJA ,NATURA, EKSPERYMENT, TWÓRCZOŚĆ .

Autorki i realizatorki  – Agnieszka Kamińska, Monika Stopczyńska,

 

Cele :

 1. Niekonwencjonalne i innowacyjne wykorzystanie technik arteterapii w połączenie z technikami pedagogiki Freineta do rozwijania aktywności twórczej, w tym do rozwijania talentów oraz inspirowanie do podejmowania samodzielnych kreatywnych działań .

Arteterapia jako sposób komunikacji, dialogu, ekspresji, samorozwoju

a)Arteterapia – forma usprawniania integracji sensorycznej – wykorzystanie metod z zakresu Treningu twórczości-myślenie wizualne
(mapa myśli, ryślenie, momentownik)

b)Arteterapia – 7 zmysłów, emocje, pragnienia, myśli w integracji sensorycznej

c)Arteterapia – poszukiwanie inspiracji w procesie twórczym.

d)Arteterapia – wykorzystujemy doświadczenia z poprzednich lat – sztuka ludowa i współczesna. Nadajemy im nowe znaczenia i sens.

 • Teatroterapia-Arteterapia w działaniach teatralnych
 • Muzykoterapia- Arteterapia w działaniach muzycznych
 • Arteterapia w sztukach plastycznych- rysunek, rzeźba, malarstwo, techniki użytkowe
 • Filmoterapia-arteterapia w animacji poklatkowej i komputerowej
 • Smakoterapia – arteterapia w kuchni
 • Światłoterapia-Zabawy ze światłem i kolorami – blaty, światłowody
 • Biblioterapia, bajkoterapia-arteterapia z książką
 • Choreoterapia-arteterapia w tańcu
 • Fotografoterapia-praca z fotografią i aparatem
 • Multimedia w terapii-komputer,photon;robot,mikrofon medialny

2.Stwarzanie warunków do podejmowania wyzwań, obserwacji, odkrywania, eksperymentowania ,doświadczania  

3.Integracja dzieci, rodziców, personelu ,środowiska lokalnego w twórczych działaniach

4.Działania w przestrzeni publicznej

5.Kontynuacja współpracy w działaniach  międzydzielnicowych 

6.Edukacyjne wykorzystanie multimediów w(komputer-programowanie) w twórczej pracy dzieci

 

Współpraca między strefami powinna odbywać się przynajmniej raz w miesiącu jako forma dialogu i komunikacji między autorami i realizatorami projektu oraz realizacji elementów wszystkich stref we wszystkich grupach.

 Zadaniem tak złożonego projektu jest nie tylko :

– rozbudzanie pasji i zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym

-zdobywanie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin

– rozwijanie sprawności intelektualnej i manualnej

-kształtowanie postaw, wychowanie do wartości

– integracja środowiska przedszkolnego.

Realizacja projektu zakłada również stworzenie przestrzeni do doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli w formie koleżeńskiej wymiany doświadczeń.

Integrowanie społeczności nauczycielskiej przedszkola wokół wspólnie wypracowanych celów, wizji i zadań .

Celem projektu są również wspólne działania wszystkich stref w środowisku lokalnym i przestrzeni publicznej.


 http://www.facebook.com/przedszkole124/

Projekt „Przyjaciele Zippiego”:

http://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

Projekt pod patronatem Urzędu Dzielnicy Wola m.st Warszawy „Niepodległa –  stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”:

https://www.facebook.com/wolskieprzedszkolaki/

Harmonogram działań w ramach „Varsavianistycznej Szkoły”

L.p.

Działanie

Forma

Data

1.

„Śpiew Syreny”. Sylwetka Krystyny Krahelskiej – poetki, kompozytorki – symbolu stolicy – we wspomnieniach jej przyjaciółek i narzeczonego.

projekcja filmowa

09.10.17r.

2.

„Literacka Starówka”

gra miejska

11.10.17r.

2.

Niepodległościowe nadzieje w Księstwie Warszawskim.

wykład

16.10.17r.

3.

Ks. Józef Poniatowski – bachant, żołnierz, bohater.

spacer

18.10.17r.

zbiórka – Plac Zamkowy

godz. 10.00

4.

Rola Warszawy w Insurekcji Kościuszkowskiej 1794r.

wykład

23.10.17r.

5.

„ Julian Kulski i Zarząd okupowanej Warszawy”.

projekcja filmowa

23.10.17r.

6.

Zebranie koordynatorów

 

23.10.17r.

SP 322 – godz. 18.00

7.

Mieszczanie warszawscy pod wodzą Jana Kilińskiego.

spacer

25.10.17r.

zbiórka – pomnik T. Kościuszki, plac Żelaznej Bramy godz. 10.00

8.

„Andrzej Trzebiński ps. Łomień” – poeta i dramaturg cykl „Ślady”.

projekcja filmowa

06.11.17r.

9.

Powstanie Listopadowe – zryw, który zaczął się w Łazienkach Królewskich.

spacer

08.11.17r.

zbiórka – pomnik Jana III Sobieskiego, Agrykola godz. 10.00

10.

Powstanie Styczniowe 1863, ostatni romantyczny zryw Polaków.

wykład

13.11.17r.

11.

Powstanie Styczniowe w cieniu Cytadeli.

spacer

15.11.17r.

zbiórka – Kościół św. Anny godz. 10.00

 

12.

Warszawa – dama w biało-czerwonej sukni.

gra miejska

17.11.17r.

13.

Warszawska noc listopadowa 1830r.

wykład

20.11.17r.

14.

Spotkanie młodzieży przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

data zostanie podana w terminie późniejszym

15.

„W cieniu Prezydenta – Jan Pohoski”.

projekcja filmowa

04.12.17r.

Wszystkie projekcje filmowe odbywać się będą w PROM Kultury Saska Kępa ul Brukselska 23, współorganizatora projekcji filmowej, w godz. 13.00 – 15.00. Pokazywane filmy wyreżyserowała pani Hanna Etemadi. Projekcje filmowe kierowane są do nauczycieli i uczniów klas gimnazjalnych oraz szkół średnich

Wykłady odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 322, im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9 o godz. 17.00

Na wszystkie działania obowiązują zgłoszenia dokonywane na adres: varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl . Liczba miejsc ograniczona

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.