Ramowy Rozkład dnia:

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GODZ. 700 – 1700

Godzina 7.00 – 8.30

Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne – wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci. Inicjowanie rozmów – dzielenie się własnymi spostrzeżeniami i przeżyciami. Przestrzeganie praw do wszechstronnego rozwoju.

Integrowanie dzieci w zabawach ruchowych,  w małych zespołach i z całą grupą.

Stwarzanie  możliwości do samodzielnego nabywania przez dzieci nawyków higienicznych związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas pobytu w przedszkolu dostosowując do potrzeb.

Od godziny 9.00  do 11.00

Aktywizowanie dzieci do udziału w planowaniu zajęć dydaktycznych oraz własnej pracy z zachowaniem indywidualnego tempa oraz możliwości rozwojowych. Stwarzanie sytuacji edukacyjno-zabawowych, stymulujących wszechstronny rozwój, sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się.
Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw badawczych, tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i dydaktycznych uwzględniając możliwości i potrzeby dziecka. Wspieranie działań twórczych związanych ze swobodną aktywnością artystyczną: plastyczna, teatralną, muzyczną, słowną i ruchową.

Od godziny 11.00

Zachęcanie do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Tworzenie warunków do samodzielnego doświadczania „po omacku” środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym i dalszym otoczeniu przedszkola. Obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk według potrzeb i zainteresowań dzieci. Przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Godziny 12.30 – 17.00

Wyciszanie. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień dzieci poprzez dawanie wyboru w podejmowaniu samodzielnych działań w myśl zasady „najlepsza nauka to zabawa”. Umożliwienie dzieciom wyrażanie emocji i przeżyć poprzez swobodną ekspresję werbalną niewerbalną i artystyczną . Wzajemna wymiana informacji :dziecko-dziecko, dziecko-dorosły, dorosły-dziecko. Obserwacja dziecka w działaniu i pełnienie przez nauczyciela roli doradcy-mentora.

Posiłki z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania

8.30. – 9.00 śniadanie
ok.10.30  II śniadanie – owoce lub warzywa
12.00 – 12.30 obiad
około 15.00 podwieczorek